Pearson Always Learning

Global Websites

 

Wamnandi futho! - isiZulu Short stories and essays

Add to order
ISBN: 9780798646673
Author: Makhambeni
Price: ZAR108.95

Wamnandi futho! yiqoqo lezindatshana ezimfushane ezidingida isimo kanye nempilo yanamuhla. Lezi yizimo eziphathelene nokungathembakali phakathi kwababili, ukungezwani phakathi kwabafundile kanye nababizwa ngokuthi ngamaqaba. Ukuze uzizwele ubumnandi kuzomele uzifundele wena ngokwakho, ungezwa bathi. 'Wamnandi futho!' This is a collection of short stories that touches on life as we know it today. ?These are issues of infidelity differences between social groups in communities, and so on.